Skip Navigation Links

ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการศึกษาจังหวัดตาก
Tak Education Datacenter (TEDC)
ฐานข้อมูลหน่วยงานทางการศึกษา
อันดับชื่อหน่วยงานจำนวนในสังกัดอธิบาย
1หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก - ข้อมูลเด็กแรกเกิด ถึงเด็กที่อยู่ในความรับผิดชอบ
2สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 มี 110 โรงเรียน ข้อมูล อ.1, ป.1, ป.6, ม.1, ม.3
3สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มี 120 โรงเรียน ข้อมูล อ.1, ป.1, ป.6, ม.1, ม.3, ม.4
4สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 มี 20 โรงเรียน ม.1, ม.3, ม.4
5สถานศึกษาสังกัด กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34 ค่าพระเจ้าตากฯ มี 23 โรงเรียน ข้อมูล อ.1, ป.1, ป.6, ม.1, ม.3
6สถานศึกษาสังกัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก มี 220 ศูนย์เด็กเล็ก, 34 โรงเรียน ข้อมูลเด็กเล็ก, ข้อมูล อ.1, ป.1, ป.6, ม.1, ม.3, ม.4
7สถานศึกษาสังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มี 21 โรงเรียน ข้อมูล อ.1, ป.1, ป.6, ม.1, ม.3, ม.4
8สถานศึกษาสังกัด สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา มี 5 สถาบัน ข้อมูล ปวช1, ปวส.1, ปริญญาตรี
9สถานศึกษาสังกัด สำนักงานคณะกรรมอุดมศึกษา มี 4 สถาบัน ปวส., อนุปริญญา, ปริญญาตรี, ปริญญาโท
10สถานศึกษาสังกัด สำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ มี 3 สถาบัน ข้อมูลช่วงอายุ, อ.1, ป.1, ป.6, ม.1, ม.3, ม.4
11สถานศึกษาสังกัด สนง. กศน.จังหวัดตาก มี 9 แห่ง ข้อมูลประถม, มัธยมต้น, มัธยมปลาย
12สังกัด สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก มี 2 โรงเรียน ม.1, ม.3, ม.4
13สังกัด ทบวงมหาวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการ วิทยาลังสงฆ์พุทธชินรา มี 1 แห่ง ปริญญาตรี